REKRUTACJA – „Stawiamy na rozwój”

W dniach od 01.04.2017 do 30.04.2017 r. prowadzona jest przez zespół rekrutacyjny rekrutacja uczniów/uczennic do udziału w projekcie „Stawiamy na rozwój” – bezpłatne zajęcia edukacyjne dla uczniów z regionu Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Łękawce.
W ramach rekrutacji zapewniony zostanie dostęp dla dzieci obojga płci, w oparciu o zasadę równych szans oraz osób z niepełnosprawnościami.
W rekrutacji obowiązują kryteria formalne:
a) miejsce zamieszkania – województwo małopolskie – gmina wiejska,
b) uczniowie klas I-VI ze Szkoły Podstawowej w Łękawce
c) pisemna zgoda rodzica/ prawnego opiekuna na udział dziecka w projekcie w formie deklaracji
d) pisemna zgoda dyrektora na udział w projekcie w formie deklaracji
Kryteria dodatkowe w zależności od typu zajęć:
a) zajęcia rozwijające z informatyki
– ocena powyżej 4,75 z informatyki i/lub zainteresowania ucznia w danym kierunku na podstawie opinii nauczyciela informatyki,
– w przypadku większej liczby zainteresowanych w pierwszej kolejności brane będą pod uwagę dzieci mające osiągnięcia z informatyki, np. udział w konkursach, olimpiadach, następnie te, ze średnią powyżej 4,75,
– po spełnieniu ww kryteriów w pierwszej kolejności do udziału w zajęciach zostanie zakwalifikowany uczeń/uczennica pochodzący z rodziny ubogiej.
b) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze matematyczno-przyrodnicze, matematyczne, przyrodnicze
– uczniowie/uczennice z klas I-III mający problemy z nauką przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz uczniowie/uczennice z klas IV-VI mający problemy z nauką przedmiotów z matematyki, przyrody na podstawie opinii Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o potrzebie zajęć dyd. – wyr. z powodu trudności w uczeniu się, następnie opinii nauczycieli prowadzących nauczanie z tych przedmiotów o konieczności wzięcia udziału dziecka w zajęciach z powodu trudności w opanowaniu podstawy programowej w pierwszej kolejności dzieci z oceną dopuszczającą później dostateczną,
– po spełnieniu ww kryteriów w pierwszej kolejności do udziału w zajęciach zostanie zakwalifikowany uczeń/uczennica pochodzący z rodziny ubogiej.

1. Warunkiem uczestnictwa w projekcie po spełnieniu kryteriów określonych powyżej, jest zapoznanie się z Regulaminem projektu oraz wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego wraz z oświadczeniem rodzica o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. W/w załączniki są dostępne w NSP w Łękawce.
2. Zgłoszenie do udziału w projekcie następuje poprzez wypełnienie, podpisanie i dostarczenie przez rodzica/prawnego opiekuna do Punktu
Rekrutacyjnego ( Gabinet Dyrektora), w czasie jego funkcjonowania w/w dokumentów.
3. Kolejność zgłoszeń będzie rejestrowana za pomocą nadanego kolejnego numeru na Formularzu Zgłoszeniowym.
4. Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie, zostanie wywieszona na tablicy informacyjnej w szkole.
5. Osoby z listy zakwalifikowanej do udziału w poszczególnych zajęciach wypełnią Deklarację Uczestnictwa w projekcie i podpisaną przez rodzica przekażą nauczycielowi na pierwszych zajęciach w pierwszej formie wsparcia.
6. W przypadku dużego zainteresowania udziałem w projekcie oprócz list podstawowych zostaną również utworzone listy rezerwowe na poszczególne zajęcia.
7. W przypadku rezygnacji osoby z udziału w projekcie jej miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej.
8. Osoby z list rezerwowych otrzymają wsparcie niewykorzystane przez osobę, którą zastąpiły.
9. Przystąpienie kandydata do procesu rekrutacji jest równoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu.

II Rekrutacja nauczycieli:

Prowadzona będzie przez Koordynatora projektu i Specjalistę ds. obsługi projektu w okresie 01.04.2017 – 30.04.2017.
W rekrutacji obowiązują kryteria formalne:
a) miejsce zamieszkania – województwo małopolskie – gmina wiejska
b) nauczyciel klas I-VI ze szkoły Podstawowej w Łękawce
c) pisemna zgoda na udział w projekcie w formie deklaracji
Kryteria dodatkowe:
a) prowadzenie zajęć z matematyki, przyrody, informatyki oraz przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w przypadku wychowania wczesnoszkolnego.
Zgłoszenie do udziału w projekcie następuje poprzez wypełnienie, podpisanie i dostarczenie do Koordynatora następujących dokumentów:
a) formularza zgłoszeniowego
b) oświadczenia uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
c) Deklarację uczestnictwa w projekcie

Uwaga!!!!!
Już od 1 września 2017 r. prowadzona będzie rekrutacja uzupełniająca

 

Więcej informacji o projekcie w zakładce „Projekty UE”