Projekty UE

Projekt „Edukacja – stawiamy na rozwój”

Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu: 2017-04-01 (zajęcia z młodzieżą od maja 2017 r.)

Planowany termin zakończenia realizacji projektu: 2018-12-31

Całkowita wartość projektu: 384 525,00 zł.

Umowa nr: RPMP.10.01.03-120281/16-00

Dofinansowanie: w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne z Europejskiego Funduszu Społecznego

W jego ramach już od maja 2017 r.  uczniowie będą uczestniczyli w zajęciach rozwijających uzdolnienia z informatyki, a także zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych z zakresu przyrody czy matematyki.

Dofinansowanie pozwoli również na zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych. – Dzięki projektowi będziemy mogli zakupić bardzo potrzebny i przede wszystkim, nowoczesny sprzęt. Warto wymienić chociażby 40 tabletów, tablice interaktywne czy bardzo ciekawe wyposażenie laboratorium, w tym mikroskopy

O projekcie

Projekt „Edukacja – stawiamy na rozwój” jest programem edukacyjnym, którego celem jest wyrównanie szans edukacyjnych dzieci uczęszczających do klas I – VI z regionu Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Łękawce poprzez rozwijanie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki, kompetencji informatycznych poprzez uczestnictwo w zajęciach rozwijających uzdolnienia oraz dodatkowych zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych wraz z zwiększeniem kompetencji kadry nauczycielskiej (7-dmiu nauczycieli) w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi oraz technologii informacyjnych i komunikacyjnych, nauczania w obszarze przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz pracy metodą eksperymentu poprzez ukończenie szkoleń dla nauczycieli do końca grudnia 2018 r.

W ramach projektu oferowane jest wsparcie dla:
1. nauczycieli w postaci szkoleń rozwijających kompetencje nauczycieli i programowania metodą eksperymentu (100 godzin)
2. uczniów/uczennic:
a)klas I-III w postaci:
– zajęć dydaktyczno-wyrównawczych matematyczno-przyrodniczych (512 godzin)
– zajęć rozwijających uzdolnienia z informatyki – nauka programowania (384 godzin)
b) klas IV-VI w postaci:
– zajęć rozwijających uzdolnienia z informatyki – nauka programowania (256 godzin)
– zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z przyrody (256 godzin)
– zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki (384 godziny)
Dodatkowo baza szkoły zostanie wyposażona w niezbędny sprzęt oraz pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia wyżej wymienionych zajęć.
Projekt będzie realizowany w partnerstwie z doświadczonym podmiotem w zakresie realizacji projektów skierowanych do oświaty.
Po zakończeniu realizacji projektu zostanie sporządzony raport końcowy będący podsumowaniem efektów realizacji projektu. Raport zostanie przygotowany w oparciu o wyniki badań ewaluacyjnych i upowszechniony poprzez umieszczenie na stronach internetowych Wnioskodawcy i Partnera.

 Partnerem projektu jest firma euroPiM s.c. M.P. Kłusek. Wniosek został przygotowany wspólnie przez Lidera i Partnera.

 

Realizacja projektu zakończona 31 grudnia 2018 r.

RAPORT KOŃCOWY Z EWALUACJI ZAJĘĆ PROWADZONYCH W RAMACH PROJEKTU ,,EDUKACJA – STAWIAMY NA ROZWÓJ”